OPSTAP

gezinsvakanties

Privacy Statement vzw Opstap      januari 2020


Vzw Opstap verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit ‘privacy statement’ geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Vzw Opstap.

1. Wat zijn persoonsgegevens? 

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een bepaalde persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Het gaat niet alleen om informatie in geschreven tekst, maar ook die in beeld en geluid. Het zijn gegevens die iets over u zeggen, zoals bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd of e-mailadres. Maar ook bijvoorbeeld uw voornaam samen met uw geboortedatum en foto’s en filmpjes. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u als individuele persoon herleid kunnen worden spreken we van persoonsgegevens. Vzw Opstap houdt zich bij het werken met persoonsgegevens aan de wettelijke regels, vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Van wie verwerkt Vzw Opstap persoonsgegevens? 

Vzw Opstap verwerkt persoonsgegevens van:

- Gezinnen die bij ons een gezinsvakantie of -activiteit boeken of geboekt hebben.

- Vrijwilligers die tijdens de gezinsvakanties of -activiteit, of voor Vzw Opstap werkzaamheden verrichten of verricht hebben.

- Medewerkers in dienst van Vzw Opstap..

- Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (bijv. fondsen en donateurs).

-  Iedereen die zich inschrijft op onze nieuwsbrief. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van Mailchimp zie hier hun privacy beleid.

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw (mijn) persoonsgegevens? 

Bij Vzw Opstap is de Bestuurder verantwoordelijk voor verwerking en beheer van persoonsgegevens volgens de bepalingen van de AVG.

4. Waarvoor verwerkt Vzw Opstap persoonsgegevens? 

Als u bij Vzw Opstap een vakantie of activiteit boekt of als vrijwilliger aan de slag wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Deze zijn van belang om de vakantie of activiteit te kunnen regelen of om uw werkzaamheden als vrijwilliger te kunnen organiseren.

We gebruiken de naam en adresgegevens om contact met u te onderhouden en om u alle noodzakelijke informatie door te geven. Verder zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen zoals personeelszaken en financiële administratie.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwe activiteiten die Vzw Opstap organiseert. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie over activiteiten van Vzw Opstap of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens kunt u dit doorgeven aan Vzw Opstap: 03/889.38.93 of via info@vzwopstap.be

5. Verwerkt Vzw Opstap ook bijzondere persoonsgegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, lichamelijke en mentale beperkingen, medicatiegebruik of gegevens betreffende ras of religie.

Vzw Opstap verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens die via een inschrijfformulier verkregen zijn (nadat de inschrijving formeel bevestigd is), op basis van de wet of als u ons dat vraagt. Wij verwerken deze uitsluitend als dat nodig is voor onze dienstverlening; daarbij gaat het met name om medische gegevens.

6. Hoe gaat Vzw Opstap met uw persoonsgegevens om? 

Persoonsgegevens worden zorgvuldig en goed beveiligd bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

U kunt uiteraard zelf bij uw persoonsgegevens; neem daartoe contact op met ons.

Daarnaast kunnen een aantal hiervoor bevoegde medewerkers (die gelet op hun functie hiertoe toegang hebben) van Vzw Opstap en de verantwoordelijken van De Kern uw gegevens inzien. Deze gegevens zijn goed afgeschermd en uitsluitend toegankelijk voor degenen die daartoe bevoegd zijn.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Vzw Opstap.

Uitwisseling van persoonsgegevens van gezinnen en vrijwilligers vinden binnen Vzw Opstap uitsluitend plaats tussen het bestuur en de desbetreffende verantwoordelijke van De Kern. De begeleiders van de kinderen / jongeren ontvangen alleen die informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak.

Vzw Opstap kan en mag geen gegevens van gezinnen en vrijwilligers uitwisselen met externe partijen, tenzij met toestemming van de betreffende personen of wanneer een wettelijk voorschrift Vzw Opstap daartoe verplicht.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Voor het bewaren van persoonsgegevens heeft Vzw Opstap op basis van de wettelijk bepaalde voorschriften bewaartermijnen vastgelegd.

7. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Vzw Opstap houdt zich bij het verwerken en beheren van persoonsgegevens van gezinnen, medewerkers en vrijwilligers aantoonbaar aan de beginselen van de AVG.

Vzw Opstap controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, niet worden geregistreerd. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld zoals voor de inschrijvingen van gezinnen en vrijwilligers en het gebruik van beeldmaterialen.

8. Wat doet Vzw Opstap met gegevens verkregen via de website en cookies? 

Wanneer u onze website heeft bezocht en/of gegevens op deze website heeft ingevuld (bijv. op een inschrijfformulier), zal Vzw Opstap de verzamelde gegevens uitsluitend aanwenden om met u in contact te treden of om een met u overeengekomen dienstverlening te realiseren. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder uw toestemming zullen er geen gegevens aan derden worden verstrekt.

Op de website van Vzw Opstap staan links naar websites van andere organisaties. Vzw Opstap is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Vzw Opstap is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Als u de website van Vzw Opstap bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het is dus niet mogelijk om te zien wie de website bezoekt. Vzw Opstap is wel geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze website. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek.

De website van Vzw Opstap maakt geen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

9. Kan ik zien welke gegevens Vzw Opstap van mij verwerkt? 

Conform de richtlijnen van de AVG kunt u uw persoonsgegevens altijd inzien, laten corrigeren en verwijderen of wissen. Uiteraard kunt u uitsluitend uw eigen persoonsgegevens inzien. Daartoe kunt u contact opnemen met Vzw Opstap: 03/889.38.93 of via info@vzwopstap.be. Binnen uiterlijk 1 maand krijgt u een reactie.

10. Foto’s en filmpjes

Vzw Opstap gebruikt foto’s, filmopnames, die gemaakt zijn tijdens de Opstap activiteiten ten behoeve van werving, voorlichting/onderwijs, onze website/Facebook/Twitter.    

11. Kan ik terecht met een vraag of klacht? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u altijd terecht bij Vzw Opstap: 03/889.38.93 of via info@vzwopstap.be Binnen uiterlijk 1 maand krijgt u een reactie. Ook kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Privacy Commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, een klacht indienen zodra u het niet eens bent met de manier waarop Vzw Opstap met uw gegevens omgaat.

12. Wijziging privacybeleid 

Vzw Opstap kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 14 januari 2020. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Privacy TOP